Berlin Buzzwords 2019: Jim Dowling–Hops in the Cloud